Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κοζάνης

Για το χρονικό διάστημα από 11/01/2022 έως 11/01/2023.
📍Σημανδράκος Ευάγγελος του Αλεξάνδρου (ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ)
📍Μαγγιρίδης Μιλτιάδης του Βασιλείου (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)
📍Δουγαλής Γεώργιος του Γρηγορίου (ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)
📍Ραφαηλίδης Αναστάσιος του Ηλία (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)
📍Παφύλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)
📍Τουμπουλίδου Παρθένα του Ιωάννη (ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)
📍Κουϊμτζίδου Ελπίδα του Αναστασίου (ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)
📍Κοεμτζόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)
📍Γκούμας Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ)
Στους ανωτέρω μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:
✔Στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας
κ.Σημανδράκο Ευάγγελο του Αλεξάνδρο, οι αρμοδιότητες της εποπτείας και συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν :Χωροταξία, Πολεοδομικό Σχεδιασμό, Υπηρεσία Δόμησης και ιδίως:
▪️Του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
▪️Της Πολεοδομίας και των Πολεοδομικών Εφαρμογών.
▪️ Των Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων.
▪️ Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
▪️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
▪️ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
Δ. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
▪️Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
✔Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας κ. Μαγγιρίδη Μιλτιάδη του Βασιλείου τις αρμοδιότητες της εποπτείας και συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν το περιβάλλον και συγκεκριμένα:
▪️Τη διαχείριση και την προστασία δημοτικών χώρων πρασίνου(πάρκα, πλατείες, παρτέρια, κόμβοι, νησίδες) και δενδροστοιχιών μέσα στα όρια του Δήμου.
▪️Το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου.
Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
▪️Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
Τον έλεγχο και την εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.
▪️Την Καθαριότητα και συγκεκριμένα:
τη διαχείριση και ανακύκλωση αστικών στερεών απορριμμάτων.
τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων καθαριότητας
τον οδοκαθαρισμό και των καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων.
▪️Την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
▪️Την εποπτεία διαχείρισης του Προγράμματος για την Περισυλλογή και τη Φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων.
▪️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
▪️ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
▪️ Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
▪️ Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
✔Στον Αντιδήμαρχο όλων των Δ.Ε του Δήμου Κοζάνης (Δ.Ε. Αιανής, Δ.Ε. Ελίμειας, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και Δ.Ε. Κοζάνης (πλην της Κοινότητας Κοζάνης))
κ. Δουγαλή Γεώργιο του Γρηγορίου τις αρμοδιότητες της εποπτείας και συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούντις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες :
▪️ Την εποπτεία και παρακολούθηση θεμάτων καθημερινότητας σε άμεση συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων.
▪️ Την εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις εν λόγω δημοτικές ενότητες.
▪️ Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
▪️Τη συνεργασία µε τα Συμβούλια και τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
▪️ Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων της αρμοδιότητάς του.
▪️ Τη διαφύλαξη των εντός Δημοτικών Ενοτήτων της αρμοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων
▪️Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων ευθύνης του.
▪️Την ευθύνη υλοποίησης εργασιών συντήρησης υποδομών με ίδια μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό) που εκτελούνται από τις παρακάτω οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών :
1)Τμήμα Συντήρησης αυτεπιστασίας και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων (πλην του Γραφείου Κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και Συγκοινωνιών).
2)Τμήμα Η/Μ έργων Η/Φ και Αδειοδοτήσεων.
➡️Την Πολιτική Προστασία όλου του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα:
την διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
την μέριμνα για την διάθεση και τον συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων.
την επεξεργασία και κατάθεση ειδικών προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
➡️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου
➡️Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Ε. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
➡️ Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
✔Στον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης και Νέων Τεχνολογιών
κ. Ραφαηλίδη Αναστάσιο του Ηλία τις αρμοδιότητες της εποπτείας και συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν
➡️Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ιδίως:
▪️Διαμόρφωση στρατηγικής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
▪️Ανάπτυξη και Διαχείριση συστημάτων ΤΠΕ.
▪️Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών Δήμου με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
▪️Διαμόρφωση στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.
➡️ Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
Γ➡️Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
➡️ Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
➡️ Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
✔ Στον Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
κ. Παφύλη Δημήτριο του Κωνσταντίνου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
➡️ Θέματα ανάπτυξης και προώθησης του Πρωτογενούς Τομέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
➡️Την υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται & προωθούν την Επιχειρηματικότητα και Εμπορικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα:
τον καθορισμό των χώρων και όρων λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, κλπ) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
➡️ την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.
την έγκριση λειτουργίας κυριακάτικων αγορών.
➡️ Αδειοδοτήσεις εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
➡️ Την προώθηση της Τουριστικής Προβολής του Δήμου.
➡️ Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
➡️Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
➡️Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
➡️Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
✔Στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Μελετών
κ. Τουμπουλίδου Παρθένα του Ιωάννη τις αρμοδιότητες της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
➡️ Τις παρακάτω οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
1)Τμήμα Μελετών.
2)Τμήμα Εκτέλεσης Έργων.
3)Γραφείο Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων και Συγκοινωνιών του Τμήματος Συντήρησης, Αυτεπιστασίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων.
➡️Την ευθύνη για
Την εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο του συνόλου των συμβάσεων εκτέλεσης έργων που υλοποιεί η ΔΤΥ.
Την εποπτεία και παρακολούθηση θεμάτων καθημερινότητας της Κοινότητας Κοζάνης.
Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν θέματα που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.
Γ➡️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
➡️ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.
➡️ Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
➡️Της αναπλήρωσης του Δημάρχου (άρθρ. 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α) 2006).
✔Στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών
κ. Κουϊμτζίδου Ελπίδα του Αναστασίου τις αρμοδιότητες της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
➡️Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
▪️ Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του Απολογισμού του Δήμου.
▪️ Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κλπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παγίας προκαταβολής.
▪️ Την διαχείριση των Γενικών Προμηθειών
▪️ Τον έλεγχο και την πιστοποίηση δαπανών, του ταμείου (εσόδων-εξόδων) και των αναγκαστικών μέτρων.
▪️ Την διαχείριση των Κοιμητηρίων.
▪️ Την εκμετάλλευση του χώρου στάθμευσης της Πλατείας Συντάγματος
▪️ Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων.
▪️Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
▪️Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων (πάσης φύσεως δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών), όλα τα παραστατικά έγγραφα εισπράξεων και πληρωμών και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
▪️Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών, καθώς και όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
▪️Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος (πλην αυτών που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα), καθώς και αυτές που προκύπτουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω.
➡️ Επίσης, αρμοδιότητες της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
▪️Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
➡️ Της Δημοτικής Αστυνομίας.
➡️Των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου.
➡️Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
➡️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου
➡️Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
➡️Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.
➡️Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
✅ Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 11/01/2022 έως 11/01/2023 το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοεμτζόπουλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ) και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :
➡️ Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας (μισθώσεις, εκμισθώσεις, παραχωρήσεις, κλπ) του Δήμου και των κληροδοτημάτων
➡️ Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
➡️ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
➡️Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
➡️Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
✔Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο Κλιματικής Ουδετερότητας και Απολιγνιτοποίησης για το χρονικό διάστημα από 11/01/2022 έως 11/01/2023 το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκούμα Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ) και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :
➡️Κλιματικής Ουδετερότητας και Απολιγνιτοποίησης και ιδίως:
▪️Διαμόρφωση στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030
▪️Υλοποίηση δράσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030
▪️Διαμόρφωση στρατηγικής για την μετάβαση της περιοχής μας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης
▪️Σχεδιασμού και εκπόνησης προτάσεων για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ
➡️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
➡️Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
➡️ Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
➡️ Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.