Δήμος Κοζάνης-Πρόγραμμα SYMBI

Στη βάση δεδομένων του Εργαλείου Βελτίωσης των Περιφερειακών Πολιτικών της Ευρώπης τα παραδείγματα καλών πρακτικών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ως βέλτιστες αξιολογήθηκαν δύο καλές πρακτικές που προτάθηκαν από το Δήμο Κοζάνης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYMBI Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy INTERREG EUROPE». Τα παραδείγματα καλών πρακτικών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αξιολογήθηκαν και αναγνωρίσθηκαν από επιτροπή του προγράμματος INTERREG EUROPE και βρίσκονται πλέον στη βάση δεδομένων Βέλτιστων Πρακτικών του ευρωπαϊκού εργαλείου πολιτικής “Policy Learning Platform – Good Practices – Sharing solutions for better regional policies ”.
Τo εν λόγω εργαλείο, διατηρείται και εμπλουτίζεται συνεχώς με βέλτιστες πρακτικές από όλα τα έργα του προγράμματος INTERREG EUROPE, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και μεταφορά πρακτικών στους φορείς άσκησης πολιτικής των περιφερειών της Ευρώπης. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων αξιολογούνται από θεματικές επιτροπές αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες και εφόσον κριθούν επιτυχημένες και ότι μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλες περιοχές εντάσσονται στη βάση δεδομένων Βέλτιστων Πρακτικών του ευρωπαϊκού εργαλείου.
Ο Δήμος Κοζάνης, συμμετέχοντας στη διαδικασία βελτίωσης του ευρωπαϊκού εργαλείου “Policy Learning Platform – Good Practices – Sharing solutions for better regional policies”, μέσω του έργου SYMBI αναγνώρισε, περιέγραψε και κατέθεσε πέντε παραδείγματα καλών πρακτικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/symbi/good-practices/.
Από αυτά δύο τα:
1. Καινοτόμα βιο-ενεργά προϊόντα από παραπροϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
https://www.interregeurope.eu/…/innovative-bio-reactive-pr…/

και

2. Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας
https://www.interregeurope.eu/…/wastewater-treatment-plant…/

αξιολογήθηκαν, αναγνωρίστηκαν ως βέλτιστες πρακτικές και ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων του προγράμματος INTERREG EUROPE.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις αντίστοιχες διευθύνσεις.