ΔΕΥΑΚ: Μελέτη για τον προσδιορισμό των ζωνών προστασίας των έργων υδροληψίας.

Υπογράφηκε σήμερα 1Η Αυγούστου 2022 ανάμεσα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης και τον Ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό διαγωνισμό, η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Προσδιορισμός των ζωνών προστασίας των έργων υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης», εκτιμώμενης αξίας 1.811.377,17 €, της οποίας το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 701.500,00 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».
💦 Το αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης για τον καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα, βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας.
💦 Σύμφωνα με τις ζώνες προστασίας που θα ορισθούν θα προταθούν τα ανάλογα έργα και εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής και θα συνταχθεί η απαραίτητη μελέτη ειδικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης τόσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης όσο και προστασίας των υπόγειων υδατικών συστημάτων.