Δύο νέα απορριμματοφόρα για την συλλογή βιοαποβλήτων παραλήφθηκαν από τον Δήμο Κοζάνης

 

Πρόκειται για εξοπλισμό απαραίτητο για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη διαχείριση της χωριστής συλλογής των αστικών βιοαποβλήτων.

Με βάση την νομοθεσία και τους στόχους που τίθενται σύμφωνα και με το εγκεκριμένο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης.
 
Με την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού αλλά και των κάδων που προηγήθηκαν και της εκστρατείας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των δημοτών, γίνεται εφικτή η υλοποίηση των στόχων του σχεδιασμού.
 
Ταυτόχρονα διευκολύνεται και βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας.