Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Μνημόνιο Συνεργασίας με θέμα τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αναπτυξιακής και ερευνητικής συνεργασίας, μέσα από προσδιορισμένους κοινούς στόχους και τομείς ενδιαφέροντος, υπέγραψαν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, Νικόλαος Συλλίρης.
📢Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής και κοινωνικής του πολιτικής, καθώς και της δυνατότητάς του να συμμετάσχει σε εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχουν την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, την προστασία του περιβάλλοντος και την μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης.
👉Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
📍Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζεται ένας χάρτης πορείας για πρωτοβουλίες πολιτικής, που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.
📌Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες Αποστολές της Ε.Ε. οι οποίες θα έχουν ως στόχο την εξεύρεση λύσεων σε βασικές παγκόσμιες προκλήσεις έως το 2030, προβλέπεται και η Αποστολή για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» (εφεξής: Αποστολή των Πόλεων). Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που περιλαμβάνει δέσμη δράσεων, όπως έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής και νομοθετικές πρωτοβουλίες, για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
📢Ο Δήμος Κοζάνης εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στην Αποστολή των Πόλεων, ανταποκρινόμενος στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 25 Νοεμβρίου 2021.
🤝Και οι δύο φορείς, αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της από κοινού συνεργασίας για την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των Ευρωπαϊκών Αποστολών και ιδίως της Αποστολής των Πόλεων και εκφράζουν μεσω του Μνημονίου το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο της Αποστολής των Πόλεων, καθώς και τη δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με στόχο την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και το κοινό τους ενδιαφέρον για την γενικότερη συνεργασία στο πλαίσιο της μετάβασης του Δήμου Κοζάνης σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.
📍Προς το σκοπό εκπλήρωσης του αντικειμένου του Μνημονίου, ο Δήμος Κοζάνης και το ΤΕΕ/ΤΔΜ δύναται να προβαίνουν:
✔Στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
✔Στη συνεργασία στο πλαίσιο προγραμμάτων του αναπτυξιακού σχεδιασμού στον τομέα της κλιματικής ουδετερότητας.
✔Στη συνεργασία στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης επιδοτούμενων έργων από εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
✔Στην από κοινού υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
✔Στη διοργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια) στο πλαίσιο των τομέων συνεργασίας.
📢Τόσο ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, όσο και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, Νικόλαος Συλλίρης, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι το Μνημόνιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση της καλής συνεργασίας των δύο φορέων για το καλό των πολιτών του Δήμου Κοζάνης.