Απρίλιος 2015

Ψήφισμα – Απόφαση Κ.Ε.Δ.Ε για το ζήτημα της ΠΝΠ με την οποία η Κυβέρνηση υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α’ βαθμού να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος