Το Έργο μας για τον Δήμο Κοζάνης

Ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2014 η θητεία της πρώτης Καλλικρατικής περιόδου του Δήµου Κοζάνης. Μιας Δηµοτικής περιόδου που όπως πολλοί παραδέχονται, ήταν η πιο δύσκολη της µεταπολιτευτικής περιόδου, δηλαδή των τελευταίων 40 χρόνων. Και αυτό τεκµηριώνεται από την σύµπτωση µιας σειράς εξελίξεων όπως ειδικότερα θα παρουσιαστεί παρακάτω.

Το εκρηκτικό κοινωνικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε από τις βίαιες οικονοµικές προσαρµογές, η για πρώτη φορά µετά από χρόνια συρρίκνωση των αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι δραµατικές περικοπές πόρων που υπέστη µέσα σ’ένα περιβάλλον προσαρµογής και λειτουργίας που προέκυψε µε την εφαρµογή της µεταρρύθµισης του Καλλικράτη, περιγράφουν αδρά το περιβάλλον όπου διανύθηκε η Δηµοτική περίοδος. Στις εκλογές του Μαΐου του 2014 οι πολίτες του Δήµου Κοζάνης έκαναν την επιλογή τους για την Δηµοτική Αρχή της νέας Δηµοτικής περιόδου που ξεκινά στη 1 Σεπτέµβρη του 2014. Μια επιλογή απόλυτα σεβαστή. Το γεγονός αυτό όµως δεν µπορεί να µας στερήσει, την απερχόµενη Δηµοτική Αρχή του συνδυασµού της ΕΝΟΤΗΤΑΣ για το Δήµο Κοζάνης, το δικαίωµα να είµαστε περήφανοι για το έργο που επιτελέσαµε τους 44 µήνες της θητείας µας. Δουλέψαµε σκληρά και στοχευµένα και θεωρούµε ότι έχουµε να παρουσιάσουµε ένα τεράστιο έργο. Με την έννοια αυτή είναι κατά τη γνώµη µας αναγκαίος ο απολογισµός του έργου της Δηµοτικής Αρχής. Ο απολογισµός συντάσσεται µε έναν τρόπο που αφ’ ενός µεν αποτυπώνει σηµαντικό µέρος του έργου που παράχθηκε, αφ’ ετέρου δε αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για τη νέα Δηµοτική Αρχή αφού περιγράφει για εκατοντάδες έργα-δράσεις –πρωτοβουλίες του Δήµου µας και το στάδιο που σήµερα αυτά βρίσκονται.

Είναι απαραίτητο στο σηµείο αυτό να γίνουν ορισµένες αναγκαίες επισηµάνσεις. Ο απολογισµός της Δηµοτικής περιόδου που παραθέτουµε είναι έργο συλλογικό. Είναι ένα έργο που πέρα απ’ τη συµβολή της Δηµοτικής Αρχής δεν θα µπορούσε να παραχθεί χωρίς:

 • Την άριστη συνεργασία και συνεισφορά των εργαζοµένων στο Δήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα.
 • Τη συνεισφορά όλων των αιρετών στο Δηµοτικό Συµβούλιο αλλά και των πολιτών που συµµετείχαν στη διοίκηση των Νοµικών Προσώπων του Δήµου.
 • Τη συνεργασία εξωτερικών συνεργατών του Δήµου αλλά και στελεχών τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών Δηµόσιων και Αυτοδιοικητικών.
 • Την βοήθεια και συνεργασία µε το πολιτικό προσωπικό της περιοχής µας, της Περιφέρειας και τους εκπροσώπους µας στο Κοινοβούλιο.
 • Και βέβαια χωρίς την στενή συνεργασία µε όλους τους συλλογικούς φορείς και τους πολίτες του Δήµου µας, που µε την συµµετοχή τους, τη συνεργασία τους, τις προτάσεις τους, τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους συνέβαλλαν στην παραγωγή του έργου.

 

Η δεύτερη επισήµανση αφορά το έργο που περιγράφεται στη συνέχεια. Επαρχιακή οδοποιία, εθνική οδοποιία, κόµβοι και Η/Φ των δρόµων αυτών, διασύνδεση κάθετων αξόνων, η νοτιοανατολική παράκαµψη της Κοζάνης, οι υποδοµές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, έργα αγροτικής ανάπτυξης (αρδευτικά) και µια σειρά άλλων έργων δεν περιλαµβάνονται στον απολογισµό γιατί δεν είναι έργα αρµοδιότητας του Δήµου Κοζάνης. Για την ωρίµανση , προώθηση, διεκδίκηση των έργων αυτών συµβάλλαµε και αγωνιστήκαµε, δεν τα περιλάβαµε όµως στον απολογισµό αφού άλλος είναι ο φορέας υλοποίησης.

Τέλος είναι αναγκαίο ο απολογισµός να αντιµετωπιστεί µε επιείκεια , ώστε να µην αδικηθεί το έργο και η προσπάθεια αιρετών και εργαζοµένων , που έγινε στους 44 µήνες αυτής της περιόδου . Η πίεση του χρόνου και η καλοκαιρινή περίοδος συνέβαλλαν ώστε να υπάρχουν παραλείψεις (ελπίζω λίγες) στον απολογισµό του έργου.

Η Κατάσταση της Χώρας

Η χώρα µας περνά την µεγαλύτερη κρίση µετά τον πόλεµο. Μια κρίση η οποία είναι πολύπλευρη και όχι µόνο πολιτική, ή οικονοµική. Είναι κρίση αξιοπιστίας που διαπερνά το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας από άκρη σε άκρη. Η χώρα βιώνει µια παρατεταµένη υφεσιακή πορεία, µια πορεία η οποία έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή επίπεδα την ανεργία. Η περιφέρειά µας, η περιοχή µας είναι από αυτές που είναι πρωταθλητές στην ανεργία ,και βέβαια το σύνολο του παραγωγικού δυναµικού αντιµετωπίζει µια πρωτοφανή οικονοµική δυσπραγία. Οι οριζόντιες φοροεισπρακτικές πολιτικές επηρεάζουν τα οικονοµικά όλων των πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, µε συνέπεια αυτό να έχει επιπτώσεις και στα οικονοµικά της αυτοδιοίκησης, αφού η υπερφορολόγηση οδηγεί τους πολίτες σε αδυναµία να εκπληρώσουν και τις στοιχειώδης υποχρεώσεις τους στον Δήµο όπως την κατανάλωση του νερού ,τηλεθέρµανσης κτλ.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η αυτοδιοίκηση ολοκλήρωσε την πρώτη Καλλικρατική περίοδο µετά τη µεγάλη µεταρρύθµιση που έγινε και που οδήγησε στην αναδιάθρωσή της, ώστε σήµερα να αποτελείται από 325 Δήµους. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αυτοδιοικητική περίοδος που ήταν η περίοδος της προσαρµογής. Η γνωριµία µε τους ανθρώπους και τα προβλήµατά τους, η συναντίληψη της λειτουργίας και αναπτυξιακής πορείας , και βέβαια η συµπόρευση του πολιτικού προσωπικού , των εργαζοµένων και των πολιτών που δροµολογήθηκε από το νέο πλαίσιο λειτουργίας µας ήταν πρωταρχικό καθήκον. Καταφέραµε τα πρώτα χρόνια να εξοµοιώσουµε τη λειτουργία µας, τα µηχανογραφικά µας συστήµατα, τα οικονοµικά µας, τον τρόπο που υλοποιούµε τα έργα µας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας µας (που ήταν διαφοροποιηµένος σε µεγάλο βαθµό).

Τα Οικονοµικά της Αυτοδιοίκησης

Σε ότι αφορά τα οικονοµικά της αυτοδιοίκησης, βιώσαµε µια πρωτοφανή µείωση και συρρίκνωση των χρηµατοδοτήσεων µας. Συνολικά οι µειώσεις στην χρηµατοδότηση της αυτοδιοίκησης ξεπερνούν το 60% (ΚΑΠ).

Ειδικότερα στη ΣΑΤΑ η µείωση είναι τραγική. Χαρακτηριστικά η ΣΑΤΑ που έπαιρναν οι Δήµοι εδώ στην περιοχή µας το 2010 αντιστοιχούσε σε 50 περίπου ευρώ για κάθε Δηµότη. Στον προϋπολογισµό που συντάξαµε για το 2014 το ποσόν αυτό δεν ξεπερνά τα 11 ευρώ. Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό για τις προσδοκίες των πολιτών για την αντιµετώπιση των µικρών προβληµάτων καθηµερινής λειτουργίας και συντήρησης των δηµοτικών µας υποδοµών. Κάναµε τη στρατηγική επιλογή να µην µειώσουµε τις υπηρεσίες µας, αυτό όµως απαίτησε σηµαντική προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθουµε, (λόγω των µειωµένων εσόδων), στις ανάγκες και να κρατήσουµε σε υψηλό επίπεδο την εικόνα του Δήµου . Μειώθηκαν επίσης τα ίδια έσοδα µας, από τα ξενοίκιαστα µαγαζιά, από τις δυσκολίες των ενοικιαστών να ανταποκριθούν στα ενοίκια και γενικότερα τα κάθε είδους έσοδα του Δήµου είναι µειωµένα. Επίσης είχαµε µια τροµακτική υστέρηση στις χρηµατοδοτήσεις του Τοπικού Πόρου, Η ροή της χρηµατοδότησης από τη ΔΕΗ έχει φτάσει στο κλείσιµο του 3ου ΕΑΠ δηλαδή τον Δεκέµβρη του 2011, στερώντας απ’ το Δήµο πόρους εκατοµµυρίων που αντιστοιχούν στο από τον Ιανουάριο του 2012 διάστηµα έως σήµερα. Σε όλη αυτή την κατάσταση προστέθηκε η αλλαγή του µεγέθους διάφορων συντελεστών κόστους, όπως είναι το πετρέλαιο και το ρεύµα, που δεν ακολούθησαν τη γενική υφεσιακή πορεία της χώρας αλλά αντίθετα αυξήθηκαν, µε συνέπεια να επηρεάσουν και να αυξήσουν το λειτουργικό µας κόστος. Επιπλέον, το προβλεπόµενο από το σχέδιο Καλλικράτης ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα ¨Ελλάδα¨ , που θα χρηµατοδοτούσε µικρά έργα της αυτοδιοίκησης έµεινε στα χαρτιά, ανατρέποντας τον προγραµµατισµό των Δήµων για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο.

Αυτή ήταν η µεγάλη πρόκληση αυτής της περιόδου. Σε µια περίοδο που η αυτοδιοίκηση υφίσταται τροµακτική περικοπή πόρων , σε µια περίοδο που για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες της αφαιρούνται αρµοδιότητες να σταθεί όρθια , να µην περιορίσει τις δοµές και τις λειτουργίες της , να αναλάβει νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες , που ήταν η κυρίαρχη προτεραιότητα , στο σηµερινό ζοφερό τοπίο της κρίσης , να αποτελέσει την ελπίδα και την προοπτική για την απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τόπο.

Η Δράση µας

 • Καταρχήν αντιδράσαµε σε όλες τις περικοπές που αφορούσαν τους πόρους της αυτοδιοίκησης, διεκδικήσαµε και απαιτήσαµε αυτά που δικαιούµασταν και δικαιούµαστε. Ήµασταν από τους Δήµους που πρωτοστατήσαµε στον αγώνα . Ήµασταν από τους Δήµους που συνταχθήκαµε µε τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ , για να διεκδικήσουµε και να συνεχίσουµε να διεκδικούµε πόρους.
 • Το δεύτερο καθήκον µας αυτήν την περίοδο ήταν να µείνουµε όρθιοι, να µείνουµε όρθιοι σαν αυτοδιοίκηση και σαν αυτοδιοικητικοί οργανισµοί. Γιατί σήµερα η αυτοδιοίκηση επιτελεί έναν µοναδικό ρόλο. Εάν η ελληνική κοινωνία, η ελληνική περιφέρεια δεν έχει καταρρεύσει αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ύπαρξη της αυτοδιοίκησης, στη λειτουργία της και στις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες , ιδίως στον προνοιακό και κοινωνικό τοµέα .
 • Εξυγιάναµε τα οικονοµικά µας, εκµεταλλευόµενοι κάθε ευκαιρία που µας δόθηκε, αξιοποιήσαµε τα παρακρατηθέντα, τα ληξιπρόθεσµα ,την αναδιάρθρωση του δανεισµού .
 • Αξιοποιήσαµε τα προγράµµατα απασχόλησης, δίνοντας δουλειά σε συµπολίτες µας, σφίξαµε το ζωνάρι σε ότι αφορά τις ελαστικές δαπάνες, µε αποτέλεσµα τα οικονοµικά του Δήµου να έχουν εξορθολογιστεί ,να είναι υγιή, και να εξυπηρετούν στο σύνολό τους, τόσο τις υποχρεώσεις στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα . Διαψεύσαµε πανηγυρικά όλα αυτά που διαλαλούσαν οι Κασσάνδρες τα προηγούµενα χρόνια σχετικά µε την οικονοµική του κατάσταση και την κινδυνολογία για επερχόµενη αδυναµία πληρωµής ακόµα και της µισθοδοσίας .
 • Προχωρήσαµε σε πολιτικές επιλογές που σχετίζονταν µε τη µείωση του λειτουργικού και του ενεργειακού κόστους του Δήµου µας, µε τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας µας, έτσι ώστε µε µειωµένο το κόστος λειτουργίας µας, να συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα στον πολίτη µε καλύτερους όρους, µε καλύτερες προϋποθέσεις και µε µεγαλύτερες δυνατότητες για προσφορά.
 • Στηρίξαµε και διευρύναµε το κοινωνικό µας έργο. Οι προνοιακές υπηρεσίες του Δήµου, οι προνοιακές Δοµές, οι δράσεις εθελοντισµού και προσφοράς (είτε τις είχαµε από το παρελθόν είτε τις δροµολογήσαµε την δηµοτική περίοδο που πέρασε) που όλα αυτά τα χρόνια, αποτέλεσαν πολύτιµο στήριγµα , µια χείρα βοηθείας, στην προσπάθεια να κάνουµε τον πολίτη να µη νιώθει µόνος στην δυσµενή οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε. Το βοήθεια στο σπίτι , τα συσσίτια, οι βρεφονηπιακοί σταθµοί τα ΚΔΑΠ τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ο ξενώνας κακοποιηµένων γυναικών, το κέντρο πληροφόρησης για τις κακοποιηµένες γυναίκες, οι νέες Δοµές για τα ΑΜΕΑ και οι νέοι βρεφονηπιακοί σταθµοί που κατασκευάζουµε, η προσφορά θέσεων κοινωνικής εργασίας για καταδικασµένους συµπολίτες, η καθηµερινή παρουσία και στήριξη απ’ την υπηρεσία πρόνοιας του Δήµου , διευρύνουν το κοινωνικό έργο, στηρίζουν τον εργαζόµενο, την Ελληνική κοινωνία που δοκιµάζεται αυτήν την περίοδο. Κανένα παιδάκι δεν έµεινε εκτός δηµοτικών παιδικών σταθµών .
 • Στηρίξαµε κάθε προσπάθεια εθελοντισµού, δίνοντας θετική διέξοδο σε κάθε διάθεση για προσφορά απλών πραγµάτων , υλικής βοήθειας, τροφίµων και σε κάθε τι που µπορεί να δώσει µικρές ή µεγαλύτερες ανάσες στον δοκιµαζόµενο συµπολίτη µας ,συνεργαζόµαστε µε όλα τα σωµατεία και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τόπο µας .
 • Κυρίαρχο καθήκον µας αυτήν την περίοδο ήταν να υλοποιήσουµε ένα τεράστιο έργο µέσα από την χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ. Είµαστε από τους πρωτοπόρους στην αυτοδιοίκηση, µε βάση τα έργα που υλοποιούµε µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, και αυτό υπηρετεί τουλάχιστον δυο στόχους. Από τη µια µεριά αντιµετωπίζει τα προβλήµατα των συµπολιτών µας, δίνει διέξοδο και απαντήσεις σε ζητήµατα που έχουν σχέση µε την ποιότητα ζωής στην πόλη , µε την ανάπτυξη , το περιβάλλον , µε την αντιµετώπιση χρόνιων προβληµάτων αλλά ταυτόχρονα δίνουν και µικρές ή µεγαλύτερες απαντήσεις στους επιχειρηµατίες της περιοχής µας, στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και στους εργαζόµενους. Αυτή τη στιγµή έχουµε ενταγµένα έργα στο ΕΣΠΑ που αγγίζουν τα 125 εκατοµµύρια ευρώ. Έργα στα οποία απασχολούνται εργαζόµενοι, υπάρχουν προµήθειες και υλικά. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στην ανάπλαση των Ηπειρώτικων, των Πλατανίων, το µεγάλο αναπτυξιακό έργο της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης, τα σχολεία που κατασκευάζουµε, τις πλατείες στην πόλη και σε διάφορα Δηµοτικά Διαµερίσµατα, τα µεγάλα έργα της ΔΕΥΑΚ για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, κ.ο.κ. Ταυτόχρονα µε συστηµατική προσπάθεια σειρά έργων προετοιµάζονταν για το ΣΕΣ, το νέο ΕΣΠΑ, ώστε να µην ανακοπεί η αναπτυξιακή πορεία του Δήµου. Έργα αναπλάσεων, σχολικών υποδοµών, επέκταση της Τ/Θ. Ταυτόχρονα µια πλειάδα έργων έχουν ολοκληρωµένες µελέτες ή µελετώνται , ώστε ο Δήµος Κοζάνης να είναι πανέτοιµος για τη νέα προγραµµατική περίοδο .
 • Τέλος , αλλά ίσως πιο σηµαντικό , άλλο ένα τεράστιo καθήκον στο οποίο είχαµε να ανταποκριθούµε σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση, ήταν να αναδείξουµε τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήµου µας και τον πλούτο που κρύβει αυτός ο τόπος , να διευρύνουµε τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που µπορεί να προσφέρει , προκειµένου µαζί µε τους συµπολίτες µας και τους φορείς της περιοχής , συλλογικά , να δροµολογήσουµε µια νέα αναπτυξιακή πορεία προσαρµοσµένη στις σηµερινές ανάγκες , να αυξήσουµε την επισκεψιµότητα της περιοχής και την απασχόληση σ’αυτόν τον τοµέα της οικονοµίας.

 

Βιώνουµε µια περίοδο όπου ο δηµόσιος τοµέας στην πατρίδα µας αναδιατάσσεται και συρρικνώνεται. Βιώνουµε µια περίοδο όπου πάρα πολλοί συµπολίτες µας κοιτούν αµήχανα γύρω τους αναζητώντας και προβληµατιζόµενοι για τον τοµέα απασχόλησης, τον τρόπο απασχόλησης, για την διασφάλιση και βελτίωση του εισοδήµατός τους για το αναπτυξιακό µέλλον της πατρίδας µας . Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύξαµε ιδιαίτερες και σηµαντικές πρωτοβουλίες.

Αναφέρω ενδεικτικά:
 • Το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ. Πρωτοστατήσαµε στον αγώνα να µην συρρικνωθεί το ΤΕΙ και να παραµείνει το Πανεπιστήµιο, γιατί θεωρούµε ότι η περίοδος που διανύουµε θα είναι περίοδος της γνώσης και της καινοτοµίας Η προσπάθεια µας δικαιώθηκε και σήµερα είµαστε στην ευχάριστη θέση το πανεπιστήµιο από την νέα ακαδηµαϊκή χρονιά να έχει ένα τµήµα επιπλέον και βέβαια το ΤΕΙ να βγει σχετικά αλώβητο από την όλη δοκιµασία. Η λειτουργία του παραρτήµατος της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Κοζάνη αποτελεί επίσης µια σηµαντική κατάκτηση.
 • Αναδείξαµε τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα είναι τοµέας ιδιαίτερα αναπτυγµένος στη Δυτική Ευρώπη. Αποτελεί το 20% περίπου της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας ενώ στην πατρίδα µας είναι σχεδόν στο µηδέν. Οργανώσαµε εκδηλώσεις για να γνωστοποιήσουµε αυτόν τον τοµέα της οικονοµίας και θα συνεχίσουµε στο µέλλον µε ακόµη µεγαλύτερη έµφαση, ώστε να αναδείξουµε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνει η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα, στην συνεργασία και ιδίως στις νέες δοµές που προωθεί ο Δήµος.
 • Πρωτοπορήσαµε στο ζήτηµα της καταγραφής της Δηµοτικής Περιουσίας, που θα παρουσιαστεί το επόµενο διάστηµα σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δ.Μ. µε τρόπο εύχρηστο, σύγχρονο, ψηφιακό ώστε η Δηµοτική Περιουσία, το τεράστιο αυτό απόθεµα, να µπορέσει να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα προσελκύσει επενδύσεις θα ενισχύσει την απασχόληση και σε συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση θα δηµιουργήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή µας.
 • Πήραµε πρωτοβουλίες για τον πρωτογενή τοµέα και την στήριξη της ορατής επιστροφής συµπολιτών µας, στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Ένας τοµέας ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί για χρόνια. Πήραµε την απόφαση για να εκπονήσουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα.
 • Είµαστε από τους πρωτοπόρους στην αυτοδιοίκηση, συνεργαζόµενοι µε το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο οποίο αναθέσαµε τη µελέτη στρατηγικού marketing της πόλης, του Δήµου µας. Η εικόνα της περιοχής µας έχει επηρεαστεί από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και δεν είναι ιδιαίτερα θετική. Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δηµιουργήσουµε µια θετική εικόνα ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουµε, στην περίοδο που ο ανταγωνισµός ανάµεσα σε πόλεις και περιοχές συνεχώς εντείνεται .
 • Κινητοποιηθήκαµε συλλογικά ώστε να ενεργοποιήσουµε µια σειρά από πρωτοβουλίες που για χρόνια παρέµειναν ανενεργές. Η επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Γενικό Πολεοδοµικό µετά την τροποποίηση του νόµου, το αίτηµα προς τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα για την αξιοποίηση του Ξενία, το αίτηµα προς τον ΟΣΕ για παραχώρηση- αξιοποίηση µέρους των εγκαταστάσεών του στην Κοζάνη. Ταυτόχρονα δροµολογήσαµε όλες εκείνες τις µακροχρόνιες διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τις µετεγκαταστάσεις της Ποντοκώµης και Ακρινής την ίδρυση νέου νεκροταφείου στην Κοζάνη κτλ.

Η Προοπτική

Η πορεία µας την Δηµοτική περίοδο που διανύσαµε είχε πολύ καθαρές στοχεύσεις, στοχεύσεις που πάνε να υπηρετήσουν τον τόπο, τον πολίτη και τα προβλήµατά του. Στοχεύσεις που υπηρετούν το στρατηγικό στόχο για το Δήµο µας, το ισχυρό εκείνο περιφερειακό κέντρο που µπορεί να ανταγωνιστεί και να ανταποκριθεί ισότιµα στις ανάγκες και τις προκλήσεις της περιόδου που διανύουµε. Εργαστήκαµε συστηµατικά για να δηµιουργήσουµε τον αυτοδιοικητικό οργανισµό που µετεξελίσσεται από τον Δήµο επαίτη , τον Δήµο διεκδικητή , τον κατασκευαστή έργων , στο Δήµο που συγκλίνει µε το αυτοδιοικητικό κεκτηµένο της Ευρώπης , που µε όρους αειφορίας αξιοποιεί και προβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του τόπου και αναδεικνύει νέα ,αναλαµβάνοντας καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση ολοκληρωµένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών . Αξιοποιώντας ανθρώπους , τεχνολογίες και ιδέες , µε σεβασµό στο περιβάλλον και την ισόρροπη ανάπτυξη , µε κοινωνική ευαισθησία, εκµεταλλευόµενοι κάθε ευκαιρία, µε σκληρή δουλειά , συλλογικά , προσπαθήσαµε να πολλαπλασιάσουµε τις ελπίδες των συµπολιτών µας για ένα καλύτερο αύριο . Ο τόπος µας έχει ένα τεράστιο δυναµικό, τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση, έχει οµορφιές και δυναµικό το οποίο είναι χαµένο και δεν έχει αναδειχθεί και είναι ανάγκη σήµερα να το γνωρίζουµε εµείς οι ίδιοι και να το προβάλλουµε αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του, είτε αυτό αφορά το πολιτιστικό µας απόθεµα, είτε αφορά τον βιοµηχανικό µας χαρακτήρα, είτε αφορά τους φυσικούς µας τόπους, τους αρχαιολογικούς τόπους, τις λίµνες µας κτλ. Και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία προσπαθήσαµε να εντείνουµε τις δράσεις εξωστρέφειας που σχετίζονται µε την προβολή της περιοχής µας, µε την προβολή των κατακτήσεων της, µε την προβολή των ιδιαιτεροτήτων της. Προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε µ’ αυτό τον τρόπο τα τεράστια προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας , προσπαθούµε να σταθούµε δίπλα στους πολίτες, να δώσουµε θετική προοπτική στις δυνατότητες του τόπου. Και όλη αυτή η προσπάθεια καταβάλλεται σ΄ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυσµενές , όπου εντείνεται η γραφειοκρατία , και µε µια δηµόσια διοίκηση σε παράλυση .

Πεποίθησή µας είναι ότι δεν µπορούµε να σκεφτόµαστε το µέλλον µε όρους παρελθόντος. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι το κράτος, η κρατικοδίαιτη ανάπτυξη όπως τα ξέραµε µέχρι σήµερα έχουν τελειώσει χωρίς επιστροφή. Πρέπει να κινητοποιήσουµε πόρους του ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει να αξιοποιούµε όλο το προσωπικό µας. Πρέπει να ενσωµατώνουµε όλες τι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή µας λειτουργία, και κυρίως πρέπει να θεσµοθετηθεί η οικονοµική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης ώστε να αναφερόµαστε πλέον στην πραγµατική αποκέντρωση, η οποία αποτελεί τη µόνη διέξοδο και κινητήρια δύναµη για φυγή προς τα εµπρός. Δεν µπορούµε να είµαστε προσκολληµένοι στις αντιλήψεις του παρελθόντος.

Η καινοτοµία πρέπει να γίνει βασική επιλογή της λειτουργίας µας, και δεν αναφέροµαι µόνο στην τεχνολογική καινοτοµία. Η τεχνολογική καινοτοµία πρέπει και αυτή να τρέξει αλλά είναι ζήτηµα κυρίως των εκπαιδευτικών µας ιδρυµάτων, των ερευνητικών µας κέντρων. Καινοτοµία στη λειτουργία µας, σηµαίνει καινοτοµία στην σχέση µας µε τον πολίτη. Καινοτοµία στην καθηµερινή µας δουλειά. Σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε ξανά την Αµερική. Οι συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί στην Ευρώπη, έχουν να µας δώσουν λαµπρά παραδείγµατα και άριστες πρακτικές λειτουργίας σε αυτόν τον τοµέα. Πως; Σχεδιάζοντας το αύριο, το µέλλον µε σύγχρονους όρους, µε όρους µέλλοντος όχι παρελθόντος.

Η µεταρρύθµιση του Καλλικράτη δηµιούργησε µεγάλα αυτοδιοικητικά σχήµατα, που αν δεν έχουν ακόµα την στελέχωση, την οργάνωση, την δοµή και τα εφόδια για να επιτελέσουν αυτό το έργο, θα το έχουν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να προετοιµαστούµε γι’ αυτό, καθώς δεν υπάρχει άλλος φορέας για να κάνει αυτή την προσπάθεια. Ας αξιοποιούµε τα πλεονεκτήµατα του µαγάλου δήµου , αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα τις δυσλειτουργίες που οφείλονται σ’ αυτό .

Είµαστε ο φορέας, που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη που γνωρίζουµε καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες που έχει ο τόπος µας. Όµως δεν είναι δυνατόν να υλοποιήσουµε αυτή την πορεία χωρίς να έχουµε συµπαραστάτη µας το κράτος, σε εκείνες τις δράσεις που πρέπει να απλοποιηθούν, να εξειδικευτούν, να επιλυθούν για να µπορέσει η χώρα να προχωρήσει µπροστά. Δεν είναι δυνατόν µέσα σε αυτό το ιδιαίτερα γραφειοκρατικό σύστηµα να προχωρήσουν τα ζητήµατα που θέλουµε. Δεν είναι δυνατόν να µην ενισχυθεί µετά την µεγέθυνση της αυτοδιοίκησης η αποκέντρωση λειτουργιών. Δεν είναι δυνατόν να µην αποτελεί κυρίαρχο αίτηµα η περαιτέρω αποκέντρωση, ο εξορθολογισµός, η απλοποίηση διαδικασιών. Πρέπει επιτέλους τα µεγάλα και χρονίζοντα προβλήµατα να εκλείψουν για να µπορέσουµε να µετατρέψουµε τον θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης σε έναν θεσµό σύγχρονο, που θα µπορεί να απαντά στα σύγχρονα και επιτακτικά προβλήµατα του πολίτη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο προσανατολισµός µας την δηµοτική περίοδο 2011 – 2014, αυτό είναι το έργο µας, έτσι θα πορευτούµε και στο µέλλον .

Αύγουστος 2014
Λάζαρος Μαλούτας Δήµαρχος Κοζάνης