Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος – Οι στόχοι του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

5 Ιουνίου, Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Είναι εμφανείς πλέον οι επιπτώσεις και το κόστος της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, στην υγεία, στην οικονομία, στα νερά, στην ρύπανση της ατμόσφαιρας, στην επιδείνωση της  φτώχειας και της πείνας κλπ.

Ο ρόλος και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι καθοριστικός. Έχει την ευθύνη  να εισάγει την ιδέα και την κουλτούρα της προστασίας  και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες του δήμου αλλά και των πολιτών. Έχει την υποχρέωση να αναπτύξει μοντέλα  που όχι μόνο θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της πρόληψης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/#goal0 – Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη), αλλά και θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν τους παράγοντες που το επιβαρύνουν.

Γι’ αυτούς τους λόγους εμείς σαν νέα δημοτική αρχή δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε και να ενσωματώσουμε, τους στόχους του ΟΗΕ, σε όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας. Κύριος στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε μελέτες, έργα και δράσεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που θα εξασφαλίζουν χαμηλές εκπομπές άνθρακα, που θα κατοχυρώνουν την ομαλή ενεργειακή μετάβαση, που θα βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, που θα διασφαλίζουν  την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διαχείριση των κινδύνων από αυτή και τέλος θα συμβάλλουν στην διατήρηση των οικολογικών αποθεμάτων του τόπου.