Λάζαρος Μαλούτας – ΕΦΚΑ

Κατά την επίσκεψη του Λάζαρου Μαλούτα και της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών Κοζάνης (πρώην ΙΚΑ), συζητήθηκαν με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης, κα. Παυλίτσα Ελένη, τα προβλήματα που προκύπτουν από την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων και επηρεάζουν τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τους υπαλλή-λους.

Ο κ. Λάζαρος Μαλούτας τόνισε ιδιαίτερα ότι η δημιουργία νέων δομών και η μετακίνηση εργαζομένων σε αυτές, έχουν αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς οι ήδη λειτουργούσες υπηρεσίες, αν και αποδυναμωμένες, συνεχίζουν να εκτελούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους.

Τέλος, ο επικεφαλής της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» αναφέρθηκε στην απουσία – σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ασφαλιστικής δομής για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και ασφαλισμένων αγροτών. Το γεγονός αυτό είναι ανεπίτρεπτο για μία περιοχή που μαστίζε-ται από την ανεργία και φιλοδοξεί να ανακάμψει στη μεταλιγνιτική περίοδο με την ενίσχυ-ση της αγροτικής οικονομίας και την προσέλκυση νέων ατόμων στον πρωτογενή τομέα.