Προσυνέδριο για την ενέργεια: για μια δίκαιη κοινωνία απάντηση στην ενεργειακή κρίση