Αν. Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας