Πρωτοπόρα εφαρμογή για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων ατόμων